Dasar Privasi

Terma dan Syarat Jualan

Sila baca Terma dan Syarat Jualan ini (“Syarat”) dengan teliti sebelum membuat pembelian dari tapak web kami. Terma ini mengawal penggunaan platform e-dagang kami dan penjualan pengisi kulit (“Produk”) yang ditawarkan oleh kami.

1. Penerimaan Terma Dengan membuat pesanan melalui laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, sila elakkan daripada menggunakan tapak web kami atau membeli Produk daripada kami.

2. Pesanan dan Pembayaran 2.1. Apabila anda membuat pesanan melalui laman web kami, ia merupakan tawaran untuk membeli Produk yang dipilih mengikut Terma ini. 2.2. Kami berhak untuk menerima atau menolak sebarang pesanan yang dibuat oleh anda. Penerimaan pesanan adalah tertakluk kepada ketersediaan Produk dan pengesahan pembayaran. 2.3. Semua harga yang dipaparkan di laman web kami adalah dalam[currency] dan termasuk cukai yang dikenakan, melainkan dinyatakan sebaliknya. 2.4. Bayaran untuk pesanan hendaklah dibuat sepenuhnya semasa membuat pesanan. Kami menerima pembayaran melalui[accepted payment methods] .

3. Penghantaran dan Penghantaran 3.1. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk menghantar Produk kepada anda dalam jangka masa anggaran yang diberikan semasa pembelian. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan dalam penghantaran di luar kawalan kami. 3.2. Risiko kehilangan dan kerosakan pada Produk berpindah kepada anda selepas penghantaran ke alamat yang dinyatakan dalam pesanan anda.

4. Pemulangan dan Pemulangan 4.1. Kami berusaha untuk memastikan kualiti dan integriti Produk kami. Jika anda menerima item yang rosak atau salah, sila hubungi kami di dalam[number] hari penerimaan untuk mengatur pemulangan atau pertukaran. 4.2. Kami tidak menerima pemulangan untuk perubahan fikiran atau untuk Produk yang telah dibuka atau digunakan, atas sebab kesihatan dan keselamatan. 4.3. Bayaran balik akan diproses mengikut Polisi Bayaran Balik kami, tersedia di tapak web kami.

5. Maklumat Produk 5.1. Walaupun kami berusaha untuk memberikan penerangan yang tepat dan imej Produk di tapak web kami, kami tidak menjamin bahawa maklumat tersebut adalah bebas ralat, lengkap atau terkini. 5.2. Penggunaan Produk hendaklah mengikut arahan dan syor pengilang.

6. Had Liabiliti 6.1. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penjualan atau penggunaan Produk. 6.2. Jumlah liabiliti kami untuk sebarang tuntutan yang timbul di bawah Terma ini tidak boleh melebihi jumlah yang anda bayar untuk Produk yang berkaitan.

7. Undang-undang yang Mentadbir Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang bidang kuasa kami. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah syarikat kami.

8. Pindaan Kami berhak untuk meminda Terma ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sebarang pindaan akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di laman web kami. Penggunaan berterusan tapak web kami dan pembelian Produk merupakan penerimaan Terma yang dipinda.

Hubungi Kami Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Terma ini atau Produk kami, sila hubungi kami melalui e-mel.

Dengan membuat pesanan melalui laman web kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma ini dan Dasar Privasi kami.